Algemene huurvoorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden:

 

 1. Definities:
 • Verhuurder: Mobiliteit Brabant B.V. h.o.d.n. “Scootmobielspecialist Eindhoven”, gevestigd aan de Industrieweg nr. 3 te (5627 BS) Eindhoven, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 59586990;
 • Huurder: degene met wie Verhuurder een huurovereenkomst sluit.
 • Consument: consument is de Huurder die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf
 • Voertuig: de scootmobiel(en) en/of (elektrische) fiets, inclusief opties, accessoires, sleutel en overige toebehoren;
 • Schade: de vermogensschade die Verhuurder lijdt ten gevolge van een beschadiging (anders dan normale slijtage), te late retournering of vermissing van het voertuig. Onder vermogensschade vallen iedere in geld meetbare aantasting van het vermogen van Verhuurder, zoals kosten van vervanging van (onderdelen van) het voertuig, gederfde winst, daling van rente en overige kosten waarvoor Verhuurder jegens derden aansprakelijk is.
 • Vervoerder: de externe derde die het voertuig bezorgt en ophaalt.
 • Afhaallocaties; een van de vestigingen van Scootmobielspecialist.

 

 1. Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van huur en verhuur van voertuigen van Verhuurder. Partijen kunnen enkel schriftelijk afwijken van de algemene voorwaarden.
  • Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Huurder en Verhuurder zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling op te stellen die zoveel mogelijk bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling aansluit

 

 1. Aanbod en aanvaarding
  • Alle offertes en aanbiedingen van Verhuurder zijn geheel vrijblijvend.
  • Het aanbod van Verhuurder bevat een nauwkeurige omschrijving van het voertuig, de nieuwwaarde, de huurprijs en de waarborgsom. Als Verhuurder gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, binden Verhuurder niet.
  • Overal waar de actieradius van een voertuig wordt genoemd, is dat het maximale Het daadwerkelijke bereik en de snelheid is afhankelijk van het terrein waarop wordt gereden, rijsnelheid, gewicht van de bestuurder en omgevingstemperatuur / weersomstandigheden. De genoemde actieradius kan enkel worden behaald onder de ideale omstandigheden (bestuurder van 50 kilo rijdt op halve snelheid op vlakke ondergrond zonder tussenstops bij een temperatuur van 25 graden zonder extra opties.
  • Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst te annuleren of een (vergelijkbaar) vervangend voertuig beschikbaar te stellen, indien het gekozen voertuig niet meer beschikbaar is.
  • Verhuurder kan zich op de hoogte stellen of de Huurder aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst of afstand of gebruik van het voertuig. Indien Verhuurder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

 1. Levering
  • Levering geschiedt doordat Huurder het voertuig op de overeengekomen datum (na 13:00) afhaalt op een van de afhaallocaties of Vervoerder het voertuig bij Huurder heeft bezorgd.
  • Het risico van beschadiging en/of vermissing van het voertuig gaat over op Huurder op het moment van levering.
  • De opgegeven breng- en leverdata gelden bij benadering. Het kan zijn dat de vervoerder een afspraak inplant die ligt vòòr de door de klant opgegeven lever- en/of ná de opgegeven ophaaldatum. In dat geval is de klant geen extra huurkosten verschuldigd.

 

 1. Tarieven en prijzen
  • Als binnen drie maanden na het sluiten van de huurovereenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs tenzij de prijsverhogingen gebonden zijn wettelijke regelingen of bepalingen, zoals een door de overheid opgelegde btw-verhoging. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar voordat de huurperiode is aangevangen de prijs wordt verhoogd.
  • De kilometerstand wordt bepaald aan de hand van de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect of niet aanwezig is geschiedt de kilometertelling aan de hand van het aantal gereden uren.
  • Alle kosten die mogelijk aan gebruik van het voertuig verbonden zijn, zoals reiniging, parkeren, boetes en elektriciteit, zijn voor rekening van Huurder.

 

 1. Huurperiode
  • De minimale huurperiode is zeven dagen.
  • Het voertuig kan op de eerste dag van de huurperiode ná 13:00 bij Verhuurder door Huurder worden opgehaald.
  • Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag waarop de huurperiode eindigt, vóór 13:00 op het adres van Verhuurder tijdens openingstijden te retourneren.
  • Indien het voertuig niet na afloop van de (verlengde) huurovereenkomst is geretourneerd op de afgesproken wijze, is Verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichten van Huurder blijven onverminderd van kracht.
  • Bij overschrijding van de huurtermijn, zelfs indien de overschrijding bestaat uit enkele minuten, is Verhuurder gerechtigd een boete van EUR 20,00 in rekening te brengen. Voor iedere volgende dag dat het voertuig niet wordt geretourneerd brengt Verhuurder eveneens een boete van EUR 20,- per dag in rekening, onverminderd de verplichting van Huurder tot vergoeding van door Verhuurder geleden en te lijden schade.
  • Als het feitelijk blijvend onmogelijk is om het voertuig te retourneren dan wordt geen verhoogde huurprijs in rekening gebracht indien Verhuurder hiervan op de hoogte is gebracht voor het einde van de huurperiode. Huurder is in dat geval gehouden tot vergoeding van de volledige schade van Verhuurder.

 

 1. Annuleren
  • Tot maximaal veertien dagen voor aanvang van de huur kan de consument de reservering kosteloos annuleren. Binnen een termijn van veertien dagen voor de aanvangsdatum van de huur periode wordt 50% van de gereserveerde huursom (met een minimum van EUR 35,-) In rekening gebracht.
  • Indien de consument ervoor gekozen heeft het voertuig aan huis te laten bezorgen / ophalen wordt bij annulering binnen 72 uur voor aanvang van de huur ook de bezorgkosten a EUR 200,- in rekening gebracht.
  • Annuleringen buiten de openingstijden van Verhuurder worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende kalenderdag.

 

 1. Betaling
  • De volledig verschuldigde huurprijs en waarborgsom wordt door Huurder uiterlijk voor aanvang van de overeenkomst via bankoverschrijving voldaan.
  • De waarborgsom wordt geretourneerd onder verrekening van de nog openstaande kosten zodra het voertuig is ingeleverd, tenzij er sprake is van schade aan het voertuig. In geval van schade aan het voertuig wordt de waarborgsom geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor Huurder aansprakelijk is, overschrijdt. Deze retournering zal plaatsvinden zodra duidelijk is dat van een dergelijke overschrijding sprake is.
  • Indien de schade van de Verhuurder is veroorzaakt door derden en Verhuurder de schade volledig op hen verhaald heeft, zal de waarborgsom binnen veertien dagen na het verhaal van de schade worden geretourneerd. Verhuurder spant zich in de door derden veroorzaakte schade zo spoedig mogelijk te verhalen en houdt Huurder hiervan op de hoogte.
  • Indien de huurder zijn verplichtingen conform de huurovereenkomst niet nakomt is de huurder in verzuim, gerekend vanaf de datum dat verhuurder de huurder in gebreke heeft gesteld.
  • Indien de openstaande post van Verhuurder de waarde van de borg overschrijdt ontvangt Huurder binnen dertig dagen een factuur.
  • Indien Huurder na eenmalig te zijn herinnerd aan een openstaande factuur waarvan de betaaltermijn is verstreken in gebreke blijft de factuur te voldoen, is Verhuurder gerechtigd de wettelijke Buitengerechtelijke IncassoKosten in rekening te brengen.

 

 1. Verplichtingen van de Huurder
  • Huurder is verplicht met het voertuig om te gaan zoals een goed Huurder betaamd en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
  • Een scootmobiel dient te worden gebruikt door mindervaliden of mensen met een beperking.
  • Huurder aanvaardt de staat waarin het voertuig zich op het ogenblik van aanvaarding bevind. Huurder zal zich als goed huisvader gedragen en het gehuurde teruggeven in de staat waarin het voertuig zich bij het aangaan van de overeenkomst bevond.
  • Het is Huurder niet toegestaan wijzigingen aan het voertuig te brengen. Het is Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder het voertuig bij derden ter reparatie aan te bieden. Reparaties die zonder toestemming van Verhuurder zijn uitgevoerd zijn altijd voor rekening van de Huurder, ook indien er (geheel of ten dele) sprake is van schade als gevolg van slijtage en/of onderhoud.
  • Huurder is gehouden de voorschriften van de handleiding van het voertuig en de voorschriften van de handleiding van de accu’s na te leven.
  • Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij Verhuurder terug te bezorgen.
  • Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting worden schoonmaakkosten a EUR 78,- per uur in rekening gebracht met een minimum van EUR 39,- incl. BTW.
  • Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder genoemd zijn mogen het voertuig besturen. Huurder is verantwoordelijk voor gedragingen van, of schade ontstaan door andere gebruikers.
  • Het is Huurder niet toegestaan het voertuig uit te lenen, tot onderpand te geven, onder te verhuren of tot zekerheid strekken van een vordering van derden.
  • Het is Huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk met Verhuurder overeengekomen.
  • In geval van voor Huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het voertuig is het Huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of defecten aan het voertuig of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
  • In geval van voor Huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het voertuig toegebracht of vermissing van het voertuig is Huurder verplicht:

– hiervan zo spoedig mogelijk melding van te maken bij Verhuurder;
– de instructies van Verhuurder op te volgen;
– gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan Verhuurder af diens verzekeraar te verstrekken;

– het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging en/of vermissing te beschermen;
– de Verhuurder en de door Verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.

 • Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is Huurder daarnaast verplicht:
  – melding te doen bij de politie ter plaatse;
  – zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan Verhuurder te bieden;
  – zich te onthouden van erkenning van schuld in iedere vorm.
 • Huurder dient gevolg te geven aan een oproep van Verhuurder om het voertuig ter onderhoud aan te bieden. Een dergelijke oproep van Verhuurder zal tijdig gedaan worden. Bij huurperiode van zes maanden of korter zal Verhuurder Huurder niet verplichten het voertuig voor regulier onderhoud aan te bieden.
 • Huurder dient Verhuurder zo spoedig mogelijk te informeren over;
  – een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door het voertuig is ontstaan of redelijkerwijs kan ontstaan;
  – defect raken van het voertuig
  – vermissing van of anderszins verlies van het voertuig of een deel daarvan;
  – beslaglegging;
  – overige omstandigheden waarover Verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd moet worden.
 • Een scootmobiel is door Verhuurder WA-verzekerd. Het voertuig is niet verzekerd tegen diefstal of schade van buitenaf. Het staat Huurder vrij pech hulp of extra verzekeringen af te sluiten.
 • Een (elektrische) fiets is niet door Verhuurder WA-verzekerd.

 

 

 1. Rechten en Verplichtingen van de Verhuurder
  • Verhuurder levert het voertuig met overeengekomen accessoires en opties. Verhuurder staat er voor in dat het voertuig voldoet aan de overeenkomst en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid voldoet.
  • Verhuurder stelt samen met Huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan het voertuig bevindt, wordt aangegeven.
  • Verhuurder overhandigd uiterlijk bij aanvang van de huur een handleiding over het voertuig en een handleiding over de accu’s.
  • Verhuurder is verantwoordelijk voor kosten van reparatiewerkzaamheden uitsluitend als gevolg van slijtage en onderhoud.
  • Verhuurder inspecteert het voertuig direct bij retournering door Huurder op eventuele schade.
  • Verhuurder heeft het recht om naleving van de regels met betrekking tot het gebruik van het voertuig proactief te controleren.
  • Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst en retournering van het voertuig wordt de reeds betaalde huurprijs niet gerestitueerd.

 

 1. Aansprakelijkheid van Huurder
  • Het risico van verlies en/of beschadiging van het voertuig gaat over op Huurder na levering daarvan. Huurder is aansprakelijk voor schade aan het voertuig en aan de zijde van Verhuurder ontstaan tijdens de huurperiode.
  • Indien het voertuig met toestemming van Verhuurder buiten openingstijden van Verhuurder wordt teruggebracht en/of op een nader overeengekomen plaats ter beschikking wordt gesteld voor afhalen door Verhuurder, blijft Huurder te allen tijden aansprakelijk voor de schade aan het voertuig ontstaan tot het tijdstip waarop Verhuurder feitelijk het voertuig heeft geïnspecteerd.
  • Huurder is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van het niet-naleven van door Verhuurder gegeven voorschriften en handleidingen. Huurder is verantwoordelijk, en verhuurder kan niet aansprakelijk worden gehouden, voor door huurder aan het voertuig (onjuist) bevestigde accessoires en overige toebehoren. Het niet naleven van voorschriften en handleidingen kan leiden tot persoonlijk letsel.
  • Voor schade van Verhuurder die bestaat uit vermogensschade ten gevolge van met of door het voertuig aan personen of goederen toegebracht nadeel, waarvoor Verhuurder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is, geldt dat huurder aansprakelijks is voor deze de schade indien er volgens de voorwaarden van de WA-verzekering geen dekking is.
  • Huurder is aansprakelijk voor gedragingen of nalaten van bestuurders en/of overige gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van Huurder hadden.
  • Ingeval van administratief-, civiel of strafrechtelijk beslag op het voertuig blijft Huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst waaronder die tot betaling van de huursom, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in bezit van Verhuurder is. Huurder is gehouden Verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.
  • Indien er sprake is van total loss, verlies of vermissing van het voertuig is Huurder verplicht tot betaling van de nieuwwaarde van het voertuig inclusief accessoires.

 

 1. Aansprakelijkheid van Verhuurder
  • Verhuurder is verplicht op verlangen van Huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van Verhuurder zijn te vergen. Deze verplichting geldt niet indien Huurder jegens Verhuurder aansprakelijk is voor het ontstaan van het gebrek en/of voor het gevolg van het gebrek.
  • Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan de zijde van Huurder zoals schade aan vervoerde zaken, voor persoonsschade en/of gevolgschade.

 

 1. Ontbinding van de huur
  • Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente, indien:
   – Huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt;
   – Huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard;
   – Verhuurder van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware Verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan.
  • Huurder zal alle medewerking verlenen aan Verhuurder om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.
  • Indien Huurder overlijdt voordat de huurperiode aanvangt, is de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst ontbonden.
  • Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel.

 

 1. Overmacht

Indien er sprake is van overmacht heeft Verhuurder het recht om haar verplichtingen op te schorten. Er is sprake van overmacht indien naleving van de overeenkomst wordt gehinderd door een buiten de wil van Verhuurder onafhankelijke omstandigheid zoals oorlog, terrorisme, oproer, staking, brand, pandemie en/of overige ernstige verstoringen van de openbare orde.

 

 1. Slot

Nederlands recht is van toepassing. Bij eventuele gerechtelijke procedures is de rechtbank gevestigd in de vestigingsplaats van Verhuurder exclusief bevoegd om van het geschil kennis te nemen.