Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de website: iedere website waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de website;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • bezoeker: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Deze disclaimer is van toepassing op elk bezoek en elk gebruik van www.scootmobielenhuren.nl door bezoeker. Door gebruik te maken van deze website, accepteert bezoeker deze disclaimer.

Uitgever spant zich tot het uiterste in ervoor te zorgen dat de inhoud op de website correct en juist wordt weergegeven. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De uitgever is niet aansprakelijk voor onjuist- of onvolkomenheden op de website. De uitgever verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is voor particulier gebruik bedoeld.

Uitgever is continue bezig om zich te verbeteren, Uitgever behoudt zich dan ook het recht voor de informatie op de website te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Indien bezoeker suggesties heeft voor onze website, horen wij dit graag van bezoeker.

Uitgever is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden of websites van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Uitgever behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (onder andere de auteurs- merk en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot al hetgeen op de website staat, waaronder onder meer vallen de teksten, illustraties, logo’s, foto’s, onderzoeken, vergelijkingen en adviezen. Geen van deze rechten gaan over op de bezoeker van de website. Bezoekers mogen de informatie op deze website niet commercieel gebruiken, alsmede de informatie op deze website kopiëren, verspreiden en/of op een andere manier delen met anderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever

De uitgever behoudt zich het recht voor om bezoeker de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de website monitoren.